Kim Dung Truyện
Tinh Cầu Thủ Hộ Quay lại

Tham gia thủ hộ tinh cầu sẽ nhận được phù văn

Mặc đinh sẽ mở được 1 tinh cầu, các tính câu sau sẽ mở theo cấp độ 35, 50, 70 hoặc có thể sử dụng kim cương dể mở tinh cầu.

Bảo vệ tinh cầu hoàn thành có thể sử dụng kim cương để nhận nhiều phù văn hơn.