Kim Dung Truyện
Đồng Đội Ràng Buộc Quay lại

Mỗi đồng đội đều có 4 đồng đội ràng buộc, khi cùng đồng đội ràng buộc lên trận sẽ được tăng Công và Hp

Tiểu đồng đội, khi đội hình đã đầy có thể đưa các đồng đội vào đội hình tiêu đồng đội để có thể kích hoạt đồng đội ràng buộc.

Tiểu đồng đội thăng giai càng cao thì đồng đội trên trận sẽ nhận được nhiều thuộc tính hơn.