Kim Dung Truyện
Phù Văn Quay lại

Mỗi đồng đội có thể trang bị 15 phù văn, trang bị phù văn nâng cao thuộc tính đồng đội.

Phù văn chia theo các phẩm chất : lục, lam, tím, vàng, đỏ. Phù văn càng cao thuộc tính nhân vật càng mạnh.

Thông qua nhà máy dung hợp có thể nâng dung hợp phù văn dể nâng cao tư chất.