Android iOs PC Cấp Vip Tỉ lệ quy đổi TOP >>>
Kim Dung Truyện Menu
Character
Hào kiệt tụ hội
Character
Character

Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Các cấp Vip trong 7 Viên Ngọc Rồng

2017-05-04 15:50:51

Nạp kim cương lên Vip sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi.

BQT 7 Viên Ngọc Rồng xin gửi đến các bạn số Kim cương cần nạp để đạt các mốc Vip và các ưu đãi của cấp Vip 

Lưu ý:

 • Nạp 1 Vxu = 5 điểm kinh nghiệm
 • Không tính kim cương khuyến mãi vào kinh nghiệm Vip
 • Sau khi thăng 1 cấp Vip điểm kinh nghiệm sẽ làm mới về 0

Vip 2 cần nạp 60 Kinh Nghiệm

 • Mở gia tốc chiến đấu 2 lần
 • Mua thể lực 2 lần
 • Mua Mạo Hiểm 2 lần 
 • 20 lần Satan Bảo Tàng
 • Bạo kích đúc trang bị + 3
 • Giới hạn thể lực 120, năng lượng Mạo Hiểm 32
 • Reset cửa chiến đấu 1 lần
 • Lật thẻ 3 vòng
 • Có thể mua lễ bao vip2

Vip 3 cần nạp 240 Kinh Nghiệm

 • Mở tự động Mạo Hiểm
 • Mở gia tốc chiến đấu 3 lần
 • Mua thể lực 3 lần
 • Mua Mạo Hiểm 3 lần
 • 40 lần Satan Bảo Tàng
 • Bạo kích đúc trang bị + 4
 • Giới hạn thể lực 120, năng lượng Mạo Hiểm 32
 • Reset cửa chiến đấu 2 lần
 • Khiêu chiến Phi Thuyền BaBiDi tăng lên 3
 • Mua Phòng Tinh Thần Thời Gian 1 lần
 • Lật thẻ 2 vòng
 • Có thể mua lễ bao vip3
 • Phòng Tinh Thần Thời Gian bỏ qua chiến đấu

Vip 4 cần nạp 700 Kinh Nghiệm

 • Mua thể lực 4 lần
 • Mua Mạo Hiểm 4 lần 
 • 60 lần Satan Bảo Tàng
 • Bạo kích đúc trang bị + 5
 • Giới hạn thể lực 140, năng lượng Mạo Hiểm 40
 • Reset cửa chiến đấu 2 lần
 • Mua Phòng Tinh Thần Thời Gian 2 lần
 • Lật thẻ 4 vòng
 • Có thể mua lễ bao vip4

Vip 5 cần nạp 1000 Kinh Nghiệm

 • Mở bỏ qua trong chiến đấu
 • Mua thể lực 6 lần
 • Mua Mạo Hiểm 6 lần 
 • 80 lần Satan Bảo Tàng
 • Bạo kích đúc trang bị + 5
 • Giới hạn thể lực 160, năng lượng Mạo Hiểm 48
 • Reset cửa chiến đấu 3 lần
 • Khiêu chiến Phi Thuyền BaBiDi tăng lên 4
 • Mua Phòng Tinh Thần Thời Gian 3 lần
 • Lật thẻ 4 vòng
 • Có thể mua lễ bao vip5
 • Phòng Tinh Thần Thời Gian miễn phí bỏ qua chiến đấu
 • Mỗi ngày cửa anh hùng tại Anh Hùng Điện có thể reset 2 lần

Vip 6 cần nạp 2000 Kinh Nghiệm

 • Mua thể lực 8 lần
 • Mua Mạo Hiểm 10 lần 
 • 100 lần Satan Bảo Tàng
 • Bạo kích đúc trang bị + 5
 • Giới hạn thể lực 180, năng lượng Mạo Hiểm 56
 • Reset cửa chiến đấu 3 lần
 • Mua Phòng Tinh Thần Thời Gian 4 lần
 • Lật thẻ 5 vòng
 • Có thể mua lễ bao vip6

Vip 7 cần nạp 3000 Kinh Nghiệm

 • Mở bỏ qua hàng loạt
 • Mua thể lực 10 lần
 • Mua Mạo Hiểm 15 lần 
 • 120 lần Satan Bảo Tàng
 • Bạo kích đúc trang bị + 5
 • Giới hạn thể lực 200, năng lượng Mạo Hiểm 64
 • Reset cửa chiến đấu 4 lần
 • Khiêu chiến Phi Thuyền BaBiDi tăng lên 5
 • Mua Phòng Tinh Thần Thời Gian 5 lần
 • Lật thẻ 5 vòng
 • Có thể mua lễ bao vip7
 • Mở khóa "Quét nhanh" Anh Hùng Điện

Vip 8 cần nạp 5000 Kinh Nghiệm

 • Mua thể lực 12 lần
 • Mua Mạo Hiểm 20 lần 
 • 140 lần Satan Bảo Tàng
 • Bạo kích đúc trang bị + 5
 • Giới hạn thể lực 220, năng lượng Mạo Hiểm 72
 • Reset cửa chiến đấu 4 lần
 • Khiêu chiến Phi Thuyền BaBiDi tăng lên 6
 • Mua Phòng Tinh Thần Thời Gian 6 lần
 • Lật thẻ 6 vòng
 • Có thể mua lễ bao vip8
 • Mở Mạo Hiểm hàng loạt
 • Mỗi ngày cửa anh hùng tại Anh Hùng Điện có thể reset 3 lần

Vip 9 cần nạp 8000 Kinh Nghiệm

 • Mua thể lực 14 lần
 • Mua Mạo Hiểm 25 lần
 • 180 lần Satan Bảo Tàng
 • Bạo kích đúc trang bị + 5
 • Giới hạn thể lực 240, năng lượng Mạo Hiểm 80
 • Reset cửa chiến đấu 5 lần
 • Khiêu chiến Phi Thuyền BaBiDi tăng lên 7
 • Mua Phòng Tinh Thần Thời Gian 7 lần
 • Lật thẻ 6 vòng
 • Có thể mua lễ bao vip9

Vip 10 cần nạp 10000 Kinh Nghiệm

 • Mua thể lực 16 lần
 • Mua Mạo Hiểm 30 lần 
 • 220 lần Satan Bảo Tàng
 • Bạo kích đúc trang bị + 5
 • Giới hạn thể lực 240, năng lượng Mạo Hiểm 80
 • Reset cửa chiến đấu 5 lần
 • Khiêu chiến Phi Thuyền BaBiDi tăng lên 8
 • Mua Phòng Tinh Thần Thời Gian 8 lần
 • Lật thẻ 7 vòng
 • Có thể mua lễ bao vip10

Vip 11 cần nạp 15000 Kinh Nghiệm

 • Mua thể lực 18 lần
 • Mua Mạo Hiểm 35 lần 
 • 260 lần Satan Bảo Tàng
 • Bạo kích đúc trang bị + 5
 • Giới hạn thể lực 240, năng lượng Mạo Hiểm 80
 • Reset cửa chiến đấu 5 lần
 • Khiêu chiến Phi Thuyền BaBiDi tăng lên 9
 • Mua Phòng Tinh Thần Thời Gian 9 lần
 • Lật thẻ 7 vòng
 • Có thể mua lễ bao vip11

Vip 12 cần nạp 15000 Kinh Nghiệm

 • Mua thể lực 20 lần
 • Mua Mạo Hiểm 40 lần 
 • 300 lần Satan Bảo Tàng
 • Bạo kích đúc trang bị + 5
 • Giới hạn thể lực 240, năng lượng Mạo Hiểm 80
 • Reset cửa chiến đấu 5 lần
 • Khiêu chiến Phi Thuyền BaBiDi tăng lên 10
 • Mua Phòng Tinh Thần Thời Gian 10 lần
 • Lật thẻ 8 vòng
 • Có thể mua lễ bao vip12

Vip 13 cần nạp 20000 Kinh Nghiệm

 • Mua thể lực 22 lần
 • Mua Mạo Hiểm 45 lần 
 • 340 lần Satan Bảo Tàng
 • Bạo kích đúc trang bị + 5
 • Giới hạn thể lực 240, năng lượng Mạo Hiểm 80
 • Reset cửa chiến đấu 5 lần
 • Khiêu chiến Phi Thuyền BaBiDi tăng lên 11
 • Mua Phòng Tinh Thần Thời Gian 11 lần
 • Lật thẻ 8 vòng
 • Có thể mua lễ bao vip13

Vip 14 cần nạp 40000 Kinh Nghiệm

 • Mua thể lực 24 lần
 • Mua Mạo Hiểm 50 lần 
 • 380 lần Satan Bảo Tàng
 • Bạo kích đúc trang bị + 5
 • Giới hạn thể lực 240, năng lượng Mạo Hiểm 80
 • Reset cửa chiến đấu 5 lần
 • Khiêu chiến Phi Thuyền BaBiDi tăng lên 12
 • Mua Phòng Tinh Thần Thời Gian 12 lần
 • Lật thẻ 9 vòng
 • Có thể mua lễ bao vip14

Vip 15 cần nạp 80000 Kinh Nghiệm

 • Mua thể lực 26 lần
 • Mua Mạo Hiểm 50 lần
 • 420 lần Satan Bảo Tàng
 • Bạo kích đúc trang bị + 5
 • Giới hạn thể lực 240, năng lượng Mạo Hiểm 80
 • Reset cửa chiến đấu 5 lần
 • Khiêu chiến Phi Thuyền BaBiDi tăng lên 13
 • Mua Phòng Tinh Thần Thời Gian 13 lần
 • Lật thẻ 9 vòng
 • Có thể mua lễ bao vip15

Vip 16 cần nạp 100000 Kinh Nghiệm

 • Mua thể lực 28 lần
 • Mua Mạo Hiểm 50 lần
 • 500 lần Satan Bảo Tàng
 • Bạo kích đúc trang bị + 5
 • Giới hạn thể lực 240, năng lượng Mạo Hiểm 80
 • Reset cửa chiến đấu 5 lần
 • Khiêu chiến Phi Thuyền BaBiDi tăng lên 14
 • Mua Phòng Tinh Thần Thời Gian 14 lần
 • Lật thẻ 10 vòng
 • Có thể mua lễ bao vip16

 

7 Viên Ngọc Rồng

 

Tin liên quan